Reprint
 Konkurs na plakat

 

Regulamin Konkursu ‚KARP’

1. Organizatorem Konkursu ‚KARP’, zwanego dalej Konkursem jest: Drukarnia Reprint z Wrocławia z siedzibą przy ulicy Rychtalskiej 8.  

2. Miejsce organizacji Konkursu:

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony online.

3. Czas przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 07.11.2019 roku do 21.11.2018 roku do godziny 23:59. 

4. Uczestnicy Konkursu:

W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących

bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu: 

Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach organizacji Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Drukarnia Reprint. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Zasady udziału w Konkursie:

Aby wziąć udział w Konkursie należy zrealizować Zadanie Konkursowe, zwane dalej Zadaniem oraz polubić stronę FB Reprint Drukarnia. Zadanie polega na zaprojektowaniu plakatu w oparciu o możliwości techniczne Drukarni Reprint.

Techniki druku i uszlachetnienia możliwe do uwzględniania w projekcie:

– sitodruk

– druk wypukły

– lakier UV

– hot stamping

– tłoczenie

– przetłoczenie

Projekt w formacie PDF należy przesłać do oceny na adres mailowy: biuro@reprint.com.pl. W tytule emaila należy wpisać słowo „KARP KONKURS”. W treści maila należy podać swoje dane kontaktowe tj: imię i nazwisko oraz telefon. 

Konkurs jest przeznaczony dla grafików i projektantów.

Jeden Uczestnik może przesłać do Konkursu więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:

Organizator powoła Trzyosobową  Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. W jej skład wejdą przedstawiciele Drukarni Reprint oraz niezależni projektanci graficzni. 

8. Nagrody w konkursie: 

Wygrana praca zostanie podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz rozesłana do wybranych przez Organizatora studiów graficznych. Dodatkowo autorowi przysługuję wydruk innego plakatu jego autorstwa w nakładzie 100 sztuk, w dowolnej technice wymienionej w punkcie 6. regulaminu na papierach barwionych w masie. 

9. Prawa Autorskie:

Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania prawa autorskiego.

Uczestnik przesyłając Zadanie oświadcza, iż przysługuje mu do Zadania wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz to, że Zadanie nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw.  Uczestnik poniesie wszelkie wydatki jakie Organizator poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi prawa do publikowania Zadania i wykorzystywania go w celach własnej promocji.

10. Ogłoszenie wyników Konkursu:

Nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane do dnia 25.11.2019 na  na stronie  FB Drukarni Reprint, a Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy, który został wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

11. Realizacja nagrody:

Organizator zobowiązuje się, o ile nie wystąpią żadne problemy techniczne wynikające z błędnych założeń projektu, do zrealizowania i wysłania nagrody do 31.12.2019. 

11. Reklamacje:

Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 07.12.2019 (decyduje data wpływu) na adresOrganizatora Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, rodzaj oraz treść żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji.Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

12. Postanowienia końcowe:

Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 07.11.2019 roku do 31.12.2019 roku na stronie Drukarni Reprint.