Reprint
FRESH MARKET-2

Regulamin Konkursu „Zaprojektuj wizytówkę”

1. Organizatorem Konkursu ‚Zaprojektuj wizytówkę’, zwanego dalej Konkursem jest:
Drukarnia Reprint z Wrocławia z siedzibą przy ulicy Rychtalskiej 8.

2. Miejsce organizacji Konkursu:
Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony online.

3. Czas przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane w terminie od 25.07.2016 roku do 21.08.2016 roku do godziny 23:59.

4. Uczestnicy Konkursu:
W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby prawne, członkowie Komisji, pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu:
Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane w celach organizacji Konkursu i przekazania nagród Laureatom. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu – Drukarnia Reprint. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

6. Zasady udziału w Konkursie:
Aby wziąć udział w Konkursie należy zrealizować Zadanie Konkursowe, zwane dalej Zadaniem oraz polubić stronę FB Reprint Drukarnia. Zadanie polega na zaprojektowaniu wizytówki w oparciu o możliwości techniczne Drukarni Reprint. Projekt musi uwzględniać papier z oferty Europapier Polska. Techniki druku i uszlachetnienia możliwe do uwzględniania w projekcie:
– sitodruk
– druk wypukły
– lakier UV
– kaszerowanie papierów
– hot stamping
– tłoczenie
– przetłoczenie
– metaliczne krawędzie
– barwienie brzegów
– sztancowanie z wykrojnika
Projekt w formacie PDF należy przesłać do oceny na adres mailowy: biuro@reprint.com.pl. W tytule emaila należy wpisać słowa „ KONKURS ZAPROJEKTUJ WIZYTÓWKĘ”. W treści maila należy podać swoje dane kontaktowe tj: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon.

Konkurs jest przeznaczony dla grafików i projektantów. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie jedną nagrodę, pod warunkiem spełnienia
postanowień niniejszego regulaminu. Jeden Uczestnik może przesłać do Konkursu więcej niż jedno zgłoszenie konkursowe.

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanego Konkursu:
Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, która będzie czuwać nad
prawidłowością organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu. W jej skład wejdą przedstawiciele Drukarni Reprint oraz specjaliści z Europapier Polska.

8. Nagrody w konkursie:
I miejsce- 300 sztuk wizytówek
II miejsce- 200 sztuk wizytówek
III miejsce- 100 sztuk wizytówek

9. Prawa Autorskie:
Uczestnicy konkursu zobowiązują się do przestrzegania prawa autorskiego.
Uczestnik przesyłając Zadanie oświadcza, iż przysługuje mu do Zadania wyłączne i nieograniczone prawo autorskie oraz to, że Zadanie nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw.
Uczestnik poniesie wszelkie wydatki jakie Organizator poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi prawa do publikowania Zadania i wykorzystywania go w celach własnej promocji.

10. Ogłoszenie wyników Konkursu:
Nazwisko Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowane do dnia 28.08.2016 na blogu Papierowy Dizajn oraz na stronie FB Drukarni Reprint, a Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą e-mailową. Informacja zostanie wysłana na adres mailowy, który został wskazany w zgłoszeniu konkursowym.

11. Realizacja nagrody:
Organizator zobowiązuje się, o ile nie wystąpią żadne problemy techniczne wynikające z błędnych założeń projektu, do zrealizowania i wysłania nagrody do 18 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników.

11. Reklamacje:
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym w terminie do 04.09.2016 (decyduje data wpływu) na adres
Organizatora Konkursu. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika, dokładnie określoną przyczynę reklamacji, rodzaj oraz treść żądania. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni (decyduje data nadania listu poleconego) włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika Konkursu o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.

12. Postanowienia końcowe:
Pełny Regulamin Konkursu będzie dostępny w terminie od 25.07.2016 roku do 21.08.2016 roku na stronie Drukarni Reprint.